Informace k lékařské prohlídce

Dobrý den,

 

dne 19. ledna 2016 jste se obrátil na Ministerstvo zdravotnictví ČR s dotazem, týkajícím se zdravotních prohlídek pro malé sportovce. Příslušný odbor ministerstva na Váš dotaz odpověděl:  

 

Praktický lékař pro děti a dorost, pokud je požádán o posudek k výkonnostnímu sportu, posílá děti na zátěžové vyšetření v souladu s vyhláškou č. 391/2013 Sb., protože judo je ve výčtu zdravotně náročných sportovních disciplín. Z pohledu ČSTL je jádro problému v tom, že pětiletý judista není výkonnostní sportovec, a tedy neprovozuje zdravotně náročnou disciplínu _výkonnostního_ sportu, ale provozuje sport organizovaný, jak je uvedeno v § 3 odst. 1 písm. b) vyhláška č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilost k tělesné výchově a sportu a obsah této prohlídky je uveden v § 3 odst. 2 výše zmíněné vyhlášky. Zdravotně náročnou disciplínu začne provozovat v okamžiku, kdy se stane výkonnostním sportovcem, což je po konzultaci se svazem judo a svazovým lékařem na hranici 14 let.

 

Pokud byste chtěl znát nějaké další podrobnosti e-mailový kontakt na MUDr. Kryštofa Slabého z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF a FN v Motole: krystof.slaby@lfmotol.cuni.cz

 

 

Zdravotní způsobilost k tělesné výchově a sportu upravuje vyhláška č. 391/2013 Sb.,

-          § 3 odst. 1 - druhy lékařských prohlídek jsou pro účely zjištění zdravotní způsobilosti 

      a) k výkonnostnímu sportu, vrcholovému sportu nebo sportu a tělesné výchově ve sportovních školách

1. vstupní lékařská prohlídka,

2. pravidelná lékařská prohlídka a

3. mimořádná lékařská prohlídka, nebo

      b) k organizovanému sportu, neorganizovanému sportu nebo předmětu tělesná výchova jednorázová lékařská prohlídka.

§ 3 odst. 2 - obsahem každé lékařské prohlídky podle odstavce 1 je

      a) rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí,

      b) sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu posuzované osoby a popis druhu, časové a fyzické náročnosti sportu, pro který je posuzována,

      c) rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu posuzované osoby a dosud prodělaných onemocněních a užívaných léčivých přípravcích s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost posuzované osoby ke sportu nebo tělesné výchově, k nimž je posuzována,

     d) komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů posuzované osoby, které budou zatěžovány sportem nebo tělesnou výchovou, k nimž je posuzována, a

     e) rozbor údajů o vykonávaném sportu nebo tělesné výchově, (dále jen „základní vyšetření“).

 

-          § 4, odst. 1 se vstupní lékařská prohlídka provádí za účelem zjištění nemocí, stavů nebo vad, které by vedly při výkonnostním sportu, vrcholovém sportu nebo sportu a tělesné výchově ve sportovních školách ke zhoršení zdravotního stavu posuzované osoby nebo v souvislosti s jejím zdravotním stavem k poškození zdraví jiných osob,

-          podle § 4, odst. 3, písm. a) vstupní lékařská prohlídka vedle základního vyšetření obsahuje a) jde-li o výkonnostního sportovce nebo uchazeče ke vzdělávání ve sportovní škole,

1. zjištění základní antropometrie,

2. standardní klidové elektrokardiografické vyšetření a

3. laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku,

-          podle § 4, odst. 3, písm. b) vstupní lékařská prohlídka vedle základního vyšetření obsahuje jde-li o vrcholového sportovce nebo výkonnostního sportovce vykonávajícího zdravotně náročnou sportovní disciplínu,

1. vyšetření podle písmene a) a

2. zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve, pokud jiný právní předpis upravující posuzování zdravotní způsobilosti nestanoví jinak. Zdravotně náročné sportovní disciplíny jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce,

-          Příloha 1 Zdravotně náročné sportovní disciplíny bez ohledu na úroveň soutěže jsou sportovní disciplíny s vysokým rizikem poškození zdraví sportovce nebo jeho okolí úrazem (například ragby, box, kickbox, zápas, judo, karate a další bojové a úpolové sporty s plným kontaktem, motorismus),

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Olga Novotná

Odbor komunikace s veřejností

 

 

 

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

tel./fax: +420 224 972 166, gsm: +420 605 906 281

e-mail: olga.novotna@mzcr.czwww.mzcr.cz